Servei d'atenció al client

Com fer una queixa o reclamació?

El Servei d'Atenció al Client de l'Agència de Valors (SAC) s'encarrega exclusivament d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions presentades pels seus clients, quan aquestes es refereixin a interessos i drets legalment reconeguts.

El Servei d'Atenció al Client no està destinat a resoldre incidències relacionades amb l'emissió i cobrament dels seus productes ni amb la tramitació de sinistres (en el cas de productes asseguradors), per al que han de dirigir-se als telèfons que figuren en la documentació contractual o a través de l'oficina o mediador amb el qual la va contractar.

Quan necessiti presentar una queixa o reclamació davant el SAC, consulteu el Reglament del Servei d'Atenció al Client, que determina i regula l'activitat del mateix, així com els procediments per a la presentació i tramitació de queixes i reclamacions derivades de la relació contractual.

Qui pot reclamar:

Els clients dels serveis financers en el cas de productes de l'Agència de Valors, així com els prenedors, assegurats, beneficiaris i tercers perjudicats, en el cas de productes asseguradors comercialitzats per CASER Valors e Inversiones S.A.U.

Com reclamar

Mitjançant el Full de reclamació facilitat seguidament, o per mitjà d'un altre escrit que reuneixi els requisits assenyalats en l'article 8è de l'esmentat Reglament, presentat personalment o mitjançant representació acreditada:

 • Mitjançant el formulari de reclamació en línia, emplenant tots els seus camps i necessàriament els assenyalats amb * (camp obligatori), el que ens permetrà tramitar correctament la seva queixa o reclamació.

  Formulari de reclamació online

  • A les nostres oficines de Plaza de la Lealtad, 4 - 4ª Planta. 28014 - Madrid.
  • Per correu ordinari remès a CASER.- Servicio de Defensa del Asegurado. Avenida de Burgos, 109. 28050 - Madrid
  • O bé per email a atencionalcliente@caserasesoresfinancieros.es.

   

 • La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia per als contractes oferts a través d'internet o per altres mitjans electrònics, que es troba disponible en el següent enllaç: Plataforma de resolució de litigis en línia

Com resolem la seva reclamació

A la major brevetat possible el client rebrà una resposta del SAC, igualment per escrit.

En cas de disconformitat amb el pronunciament dictat o transcorregut el termini d'un mes sense que el Servei d'Atenció al Client de l'Agència de Valors hagi emès la seva resolució, el client pot formular la seva queixa o reclamació davant:

 • La Comissió Nacional del Mercat de Valors, com a usuari dels serveis financers de l'Agència de Valors, calle Edison, 4, 28006 Madrid o Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona, a l'efecte pot sol·licitar-nos el formulari corresponent o obtenir-lo directament a través d'Internet a l'adreça:

  Accés a Informació de Reclamacions de la CNMV

 • El Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (Paseo de la Castellana, 44, 28046-Madrid), com a usuari de productes asseguradors, a l'efecte pot sol·licitar-nos el formulari corresponent o obtenir-lo directament a través d'Internet:

  Accés al Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

FORMULARI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Nom*
Cognoms*
NIF*
Email**
Telèfon**
Ref. Contracte
Producte*
Motiu*
(*) Camps Obligatoris
(**) Obligatori un dels dos camps.