POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB: CASER VALORES E INVERSIONS

Versió: 02 de 02 de febrer de 2023

A continuació, es mostra la política de privacitat (d'ara endavant, “política de privacitat web” o “política”) que regeix la Plataforma Web www.caserasesoresfinancieros.es (d'ara endavant, “la Plataforma”), sota la titularitat de CASER VALORES E INVERSIONS AV, S.A.U. (en endavant, “CASER VALORES E INVERSIONS” o “nosaltres”), entitat amb domicili a Plaça de la Lleialtat, 4– 28014 – Madrid, i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 37.143, Foli 135, Secció 8, Full M-662977.

PER FAVOR, DEDICA UNS MINUTS A LLEGIR LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT, NO ET PORTARÀ MOLT TEMPS. AMB ELLA VOLEM EXPLICAR-TE DE FORMA SENZILLA, CLARA I TRANSPARENT COM TRACTEM I PROTEGIM LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL I ELS TEUS DRETS. LA TEVA SEGURETAT I LA DE LES TEVES DADES PERSONALS ÉS FONAMENTAL PER CASER VALORES E INVERSIONES I ENS PRENEM MOLT EN SERIO LA SEVA ADEQUADA PROTECCIÓ.

A QUI S'ADREÇA I APLICA AQUESTA POLÍTICA?

Aquesta política és aplicable a tots els usuaris de la plataforma, siguin o no clients de CASER VALORES E INVERSIONS (d'ara endavant, indistintament, “l'usuari” o “els usuaris”) que tinguin la consideració de persones físiques. I és que, per dades personals, ens referim a tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Si ja ets client de CASER VALORES E INVERSIONS, per haver subscrit un contracte amb nosaltres, t'has de remetre també a la informació continguda en aquest sobre els termes específics de privacitat.

SI NAVEGUES O UTILITZES LA NOSTRA PLATAFORMA WEB QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?

Nosaltres som el responsable del tractament de les vostres dades personals:

 • Denominació completa de l'entitat: CASER VALORES E INVERSIONS AV, S.A.U.
 • Domicili social: Plaza de la Lealtad, 4– 28014 – MADRID
 • Telèfon/s de contacte: 91 762 34 42
 • Correu electrònic de contacte (general): info@caserasesoresfinancieros.es

QUI ÉS EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD) DE CASAR VALORS I INVERSIONS?

CASER VALORES E INVERSIONS ha designat un DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD), amb qui els usuaris, si així ho desitgen, podran contactar pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i per a l'exercici dels seus drets segons el que disposa el RGPD. Podeu contactar amb el nostre DPD a través de les dades de contacte següents:

 • Domicili postal: Avda. de Burgos, 109 – 28050 – Madrid (Espanya)
 • Correu electrònic de contacte: dpogrupocaser@caser.es

TRACTAMENTS DE DADES REALITZADES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA

Finalització del tractament Informació addicional Categories de dades Base legal Termini de conservació
Navegar per la web

Permetent-te l'accés a la informació i als continguts que hi estan disposats.

Et suggerim consultar els documents de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) sobre recomanacions als Usuaris per minimitzar els riscos de la privacitat derivats de la navegació per Internet i la informació sobre seguretat tecnològica.

A més, si accedeixes a la nostra Web, t'informem que tractarem les teves dades de navegació per a finalitats analítiques, publicitàries i estadístiques, sempre que hagis acceptat les cookies corresponents de conformitat amb la Política de Cookies disposada a aquest efecte, podent configurar en tot moment les teves preferències en relació amb el tractament de les teves dades personals amb aquesta finalitat.

Dades de navegació web (dades de la vostra navegació web amb suport en cookies, pàgines web que visites, temps de connexió, etc.).

El teu consentiment, en particular, en el cas d'acceptar o autoritzar l'ús de cookies que així ho requereixin, d'acord amb el que disposa la nostra Política de Cookies (ex art. 6.1 a) del RGPD). p>

Segons els casos, també aplicarà la satisfacció de l'interès legítim, propi o de tercers, associat a l'adequada usabilitat tècnica, gestió, manteniment, desenvolupament i evolució de la web, eines, xarxa i sistemes de la informació associats (ex art 6.1 f) del RGPD).

Es conservaran les teves dades pel temps imprescindible i necessari per possibilitar-te la correcta navegació i l'ús de la nostra web i dels continguts.

Respecte a les dades associades al teu perfil de navegació, per relació a les cookies de tipus analítiques que hagis acceptat, has d'atendre l'apartat relatiu a la temporalitat de les mateixes (veure Política de Cookies).

Atendre les teves peticions o sol·licituds

Per això, es troba habilitat el formulari de contacte a l'apartat “Contacte” de la plataforma.

 • Dades personals identificatives (nom i cognoms, NIF).
 • Dades personals de contacte (telèfon o mòbil personal, correu electrònic).
 • Dades personals tractades com a conseqüència de la consulta.

El teu consentiment

Pel temps estrictament necessari per resoldre o atendre-les.

Atendre les teves reclamacions

Per això, es troba habilitat el corresponent formulari d'atenció al client a l'apartat de “Servei d'Atenció al client” de la plataforma.

 • Dades personals identificatives (nom i cognoms, NIF).
 • Dades personals de contacte (telèfon o mòbil personal, correu electrònic).
 • Dades personals tractades com a conseqüència de la reclamació (referència del contracte, producte, motiu de la reclamació).

El teu consentiment i, segons els casos, execució de mesures precontractuals a petició de l'usuari/interessat.

Pel temps imprescindible per atendre correctament les teves reclamacions, o, si aquestes, consistissin en l'execució a petició teva de mesures precontractuals o la subscripció d'un contracte amb CASER VALORES E INVERSIONS, les teves dades es conservaran per tot el temps necessari per donar satisfacció deguda a aquestes mesures precontractuals o contracte de serveis entre les parts.

Gestionar el teu accés al canal digital de clients.

A través del canal habilitat a la plataforma a l'apartat “Clients”.

Dades personals identificatives (NIF).

Execució del contracte que has subscrit amb CASER VALORES E INVERSIONS

Durant els terminis necessaris per donar deguda satisfacció a l'execució del contracte entre les parts (durada del contracte entre les parts). A més, quan sigui aplicable, i als fins disposats per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, les teves dades es podran conservar per 10 anys des de la terminació de la relació de negocis o l'execució de l'operació.

ALTRES TRACTAMENTS DE DADES

Finalització del tractament Informació addicional Categories de dades Base legal Termini de conservació

Formalització i compliment del contracte d'assessorament en matèria d'inversions i/o custòdia, administració i recepció i transmissió d'ordres.

Gestionar la relació d'assessorament i/o custòdia, administració i recepció i transmissió d'ordres, destacant les gestions següents:

 • Perfilació del client per anàlisi de la idoneïtat i la conveniència.
 • Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

En cap cas no s'adoptaran decisions automatitzades en el tractament de les teves dades.

Dades de caràcter identificatiu (NIF/DNI, Adreça, Nom i Cognoms…).

Característiques personals i/o circumstàncies socials (data de naixement, lloc de naixement, edat, nacionalitat…).

Dades acadèmiques i professionals (formació, experiència professional…)

Dades de treball (professió, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador…)

Dades econòmiques, financeres i/o assegurances.

Dades relatives a transaccions de béns i serveis (béns i serveis subministrats o rebuts per l'afectat, compensacions, indemnitzacions…)

La base legal que legitima aquests tractaments és la necessitat per a l'execució del contracte i per al compliment d'obligacions legals. El tractament de les dades personals del Client és imprescindible per a l'avaluació de la idoneïtat i la conveniència dels productes i serveis oferts, així com per a l'inici i el desenvolupament de la relació contractual amb l'Agència de Valors.

Així mateix, el tractament de les dades és imprescindible per al compliment d'obligacions legals de l'Agència de Valors, entre les quals destaquen les següents:

 • Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del mercat de valors.
 • Reial Decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió i pel qual es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003 , de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre.
 • Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014 relativa als mercats d'instruments financers i per la qual es modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE ( Directiva MiFID II) i els Reglament Delegats que la desenvolupen.

Les teves dades personals es conservaran mentre es trobi vigent la relació contractual i seran suprimides de conformitat amb els terminis previstos per la legislació vigent: fins a un màxim de deu anys d'acord amb el que preveu la normativa de prevenció del blanqueig de capitals.

Elaboració de perfils comercials i enviament d'informació comercial.

Amb la finalitat de realitzar accions comercials i prestar els serveis que més s'adeqüin al teu perfil, utilitzarem les teves dades derivades de la gestió de la relació d'assessorament i/o custòdia, administració i recepció i transmissió d'ordres que ens hagis informat. A aquests efectes, t'informem que no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Així mateix, tractarem les teves dades amb la finalitat d'oferir-te, per qualsevol mitjà de comunicació, inclòs el correu electrònic, SMS, MMS, o equivalent, informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

Les categories de dades personals tractades coincideixen amb les necessàries per gestionar el teu accés al canal digital de clients.

Adicionalment es tracten dades associades al perfil d'usuari (serveis o productes contractats; nivell de satisfacció dels serveis o productes contractats per aquest, etc.).

El teu consentiment que ens prestes, per exemple, quan acceptes rebre comunicacions comercials de CASER VALORES E INVERSIONS a través de diversos mitjans, o quan acceptes les bases legals per participar en una acció promocional (art. 6.1 a) del RGPD).

Segons els casos, també aplicarà la satisfacció de l'interès legítim, associat a la segmentació dels interessos dels usuaris (ex art. 6.1 f) de l'RGPD).

Les teves dades personals seran tractades amb aquesta finalitat mentre no t'oposis i fins a dos anys després de finalitzar la teva relació amb l'Agència de Valors.

 

Quan la base legítima del tractament de les teves dades personals sigui el teu consentiment, et recordem que tens dret a revocar-lo en qualsevol moment de forma senzilla i gratuïta escrivint-nos a dretsrgpdgrupocaser@caser.es.

Pel que fa al termini de conservació, amb caràcter general, quan les dades personals ja no resultin necessàries per als fins de tractament per als quals van ser demanats, es procedirà al seu bloqueig, quedant a disposició únicament de les autoritats competents per a la possible depuració de les responsabilitats jurídiques durant el seu tractament, sempre de conformitat amb la normativa aplicable, i no es pot utilitzar a altres fins diferents d'aquests. Transcorreguts els terminis legals corresponents en cas de bloqueig, les teves dades se suprimiran segons disposa la normativa aplicable, podent també, si així resultés aplicable, anonimitzar-se de forma segura per CASER VALORES E INVERSIONS (dades anonimitzades/no personals).

QUINES CONSEQÜÈNCIES TÉ NO FACILITAR-NOS LES TEVES DADES?

Procurem sol·licitar o aplicar les dades mínimes i imprescindibles per realitzar els tractaments de dades personals que efectuem en desenvolupament ple del nostre objecte i fins socials. Tot això d'acord amb els principis continguts a la normativa aplicable.

Ara bé, la manca d'aportació de les vostres dades personals podria donar lloc a la impossibilitat que: 1) puguis navegar correctament per la nostra web (inhabilitar les cookies tècniques); 2) tramitar la teva sol·licitud o reclamació específica (per exemple, per la manca o insuficient emplenament del formulari que correspongui).

En tot cas, la informació i dades personals que ens aportis, segons cada cas, haurà de ser en tot cas suficients, encara que ajustats, limitats i proporcionats als formularis de la plataforma; 2) exactes, actualitzats i veraços, a fi de poder verificar de forma adequada la seva identitat i poder accedir als serveis de la web.

Els usuaris seran plenament responsables per les dades i informació personal que aportin a CASER VALORES E INVERSIONS en el marc de la plataforma i, si escau, dels serveis que requereixin o contractin.

COMPARTIM LES TEVES DADES PERSONALS AMB TERCERS?

Amb caràcter general, no compartim les teves dades amb tercers, ni les venem o les oferim. Ara bé, com a client de CASER VALORES E INVERSIONS, les teves dades personals podran ser compartides amb les entitats que componen el Grup CASER en què s'integra CASER VALORES E INVERSIONS en la forma i per als fins descrits als contractes subscrits amb els nostres clients i per donar compliment a la normativa de Supervisió Ordenació i Solvència. En atenció a les finalitats abans indicades, les teves dades personals podran comunicar-se, si escau, als destinataris següents:

 • A les administracions públiques, entre la qual destaca la CNMV, en els supòsits previstos a la Llei.
 • Al Banc Subcustodi.

De la mateixa manera, és possible que certs tercers puguin accedir a la teva informació personal en desenvolupament dels serveis que puguin prestar a CASER VALORES E INVERSIONS. Per exemple, en el cas de les cookies de tercers que s'apliquen a la plataforma (veure política de cookies).

CASER VALORES E INVERSIONS compta amb diversos encarregats del tractament de les dades personals sota el seu control, permetent l'accés a aquestes, com a proveïdors de confiança, i en la mesura que sigui estrictament necessari per a la prestació dels serveis contractats amb els mateixos. Aquests encarregats del tractament operen sota un contracte de serveis en els termes, amb les condicions i garanties contingudes a l'article 28 del RGPD, realitzant CASER VALORES E INVERSIONS els controls, inspeccions i auditories corresponents en aquest àmbit per comprovar que aquests encarregats del tractament compleixen de manera estricta amb els contractes subscrits amb aquesta finalitat i la normativa aplicable.

ES FAN TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE LES TEVES DADES PERSONALS?

T'informem que, amb caràcter general, no estan previstes transferències internacionals de les teves dades personals, adoptant-se les mesures i garanties necessàries per CASER VALORES E INVERSIONS en aquest àmbit de conformitat amb la normativa vigent de protecció de dades personals. Sense perjudici de l'anterior, a la nostra política de cookies trobaràs informació sobre l'ús de Cookies per part de tercers que podrien fer transferències internacionals de dades personals. Pots consultar la informació de privacitat dels tercers que serveixen cookies en aquesta web, a través de la nostra Política de Cookies.

QUINS DRETS TENS, QUÈ SIGNIFIQUEN I COM POTS EXERCIR-LOS?

Pots exercitar els drets daccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició mitjançant carta dirigida al domicili social de la companyia, Plaça de la Lleialtat, 4 – 28014 - Madrid (Indicar Assessoria Jurídica – Protecció de Dades) o mitjançant correu electrònic dirigit a dretsrgpdgrupocaser@caser.es, acompanyant, si fos necessari acreditar la teva identificació, còpia del teu document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent (passaport, N.I.E…).

Així mateix, us informem que en cas de no considerar atesos de forma deguda els vostres drets personals, podreu presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Per a més informació visiteu la pàgina web www.aepd.es.

No obstant, us recomanem que abans de presentar qualsevol denúncia o reclamació davant l'AEPD contacteu amb nosaltres, i especialment amb el Delegat de Protecció de Dades de CASER VALORES E INVERSIONS (dpogrupocaser@caser.es), a fi d'analitzar la situació concreta que correspongui, i intentar, si escau, buscar una solució eficaç i amistosa.

S'APLIQUEN MESURES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS?

Tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i els fins del tractament indicats, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat per als teus drets i llibertats, CASER VALORES E INVERSIONS aplica (i aplicarà) mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir la deguda seguretat i protecció de les teves dades personals atenent a criteris de privacitat des del disseny i per defecte, així com aplicant un sistema d'enfocament al risc concurrent que es revisarà i actualitzarà per CASER VALORES E INVERSIONS quan sigui necessari. L'ús del protocol de Transferència d'Hiper-Text (HTTPS) a la nostra plataforma és una garantia reforçada per a la seguretat de les vostres dades personals.

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política és vigent des del dia 15 de febrer de 2023.

CASER VALORES E INVERSIONS es reserva el dret de modificar aquesta política, per adaptar-la a futures novetats legislatives, doctrinals o jurisprudencials que siguin aplicables, o per motius tècnics, operatius, comercials, corporatius i de negoci, informant-te prèviament i raonablement dels canvis que es produeixin quan això sigui possible. En tot cas, es recomana que, cada cop que accedeixis a aquesta plataforma, llegeixis amb detall aquesta política, ja que qualsevol modificació serà publicada a través d'aquesta plataforma.